Kultúra

Hogyan látják a hetvenéves Grendel Lajost ismert szlovákiai magyar irodalmárok

Ma ünnepli 70. születésnapját a hazai magyar irodalom mindmáig egyetlen olyan prózaírója, akire a szlovákok is büszkék, és Magyarországon is megkerülhetetlen szerzőnek számít. Szlovákiai magyar irodalmárokat kérdeztünk, mit jelent számukra Grendel Lajos munkássága.
ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS

2018. április 6. 18:38

Grendel Lajos
Grendel Lajos munkásságát számos díjjal, egyebek mellett Kossuth-díjjal ismerték el - Somogyi Tibor felvétele

„Az égen szlovákiai magyar nap ragyog” 

A Grendel-életmű elsődleges jelentősége már az első regényében megmutatkozott: finom iróniával dekonstruálta a „szlovákiai magyar” fogalmát – emeli ki Csanda Gábor szerkesztő, a Madách Egyesület elnöke. „Az Éleslövészet erre vonatkozó emblematikus mondata így hangzik: »Az égen szlovákiai magyar nap ragyog.« Ugyanennek a könyvének a fülszövegében írja: »Erős várunk az irónia« – amit azóta is meggyőzően hol védelmez, hol pedig ostromol. De mindettől függetlenül szerintem az a jó a Grendel-szövegekben, ahogyan könyvei sorra, egymást váltva, időnként nagyon meredek fordulatokkal (majdnem) mindig élményszámba menőek. Ami nekem tetszik a prózájában, az a könnyed és természetes humora (mely egyébként őt magát is jellemzi), s ebben hasonlít Esterházy Péterre. Míg Esterházy humora és szellemessége intellektuálisnak és artisztikusnak tartható, Grendelé emberközelibb. » – Nagyon szép zoknija van, Bajza elvtárs« – mondja a Mátyás király New Hontban egyik szereplője, s az olvasó rögtön ráhangolódik erre a hangnemre.” 

Csanda Gábor hozzáteszi: a szakma nem tartja Grendelt a novellairodalom megújítójának, hozzá mégis ezek állnak a legközelebb. „Mindet nagyon szeretem, s időnként újra- és újraolvasom, de mind közül az 1992ben írt Az onirizmus tréfái 3. a kedvencem. Ha tanítanék, a novella műfajához jutva (sok más novella között) ezt hangosan fölolvasnám a diákjaimnak. Na, körülbelül így néz ki egy tökéletesen eltalált novella, amiből egyetlen mondat vagy szó sem húzható ki – mondanám utána. Más, mint a Camus-novellák, más, mint a Hemingway-novellák, de ugyanúgy nagy atmoszférával jellemeznek egy sajátos földrajzi helyszínt, s a szereplőiket. A párbeszédeknek (akárcsak a regényeiben) itt is megkülönböztetetten fontos szerepük van.” 

Elviselhetetlenül könnyűvé válik itt a lét 

„Grendel Lajos prózájának egyik sajátossága a különböző magyar és világirodalmi hagyományokkal, beszédmódokkal való párbeszédkészség” – véli N. Tóth Anikó prózaíró, aki a valóságanalóg és a fantasztikus elemek termékeny keverését vagy éppen a fiktív és valóságos világok határainak feloldását is jellemzőnek tartja Grendel műveire. „Állandó témái – a provinciális, a kisebbségi, az értelmiségi lét válságai, fonákságai, a 20. századi történelmi kataklizmáknak kiszolgáltatott kisember hányattatásai, a politikai hatalom- és rendszerváltozások abszurditásai – folyton változó nézőpontokból tárulnak fel, miközben az irónia és a paródia gesztusai relativizálják és kiforgatják a szilárdnak hitt értékeket, igazságokat. Prózaírói teljesítménye a korai pályaszakasztól fogva folyamatosan tekintélyes értelmezői visszhangot volt képes kivívni. A fordítások révén számos nyelv és kultúra részére hozzáférhetővé váltak a Grendel műhelyében felállított kelet-középeurópai sorsképletek”. 

N. Tóth Anikó a Bőröndök tartalma című novelláskötetet és a Nálunk, New Hontban című regényt emeli ki a gazdag életműből. „A grendeli bőröndben lebilincselően bizarr történetek lapulnak a 80-as évekből/ről. New Hont-i polgárként pedig nap mint nap szembesülök a szlovmagy imago regionis meghatározta léthelyzetekkel, karakterekkel, gondolkodásformákkal. A grendeli humor jóvoltából elviselhetetlenül könnyűvé válik itt a lét”. 
 

Vivát a VASÁRNAPBAN: Grendel Lajos

2018. április 3. 14:38

Vivát a VASÁRNAPBAN: Grendel Lajos

„Bármi jön is ezután, az már csak ráadás lehet” 

Beke Zsolt kritikus, a Dunszt online kulturális magazin főszerkesztője szerint a Grendel-életmű elsődleges jelentőségét, jelentését azért nehéz meghatározni, mert egy nagymértékben rétegzett életművel állunk szemben, amelynek egyes rétegei különkülön is jelentősek, ráadásul egymásra is épülnek. „Ha műfajilag nézem ezt a rétegzettséget, az esszék, a novellák és a regények viszonylatában is jól látszik, hogy mennyire nehéz kiemelni közülük egyet. Ehhez kapcsolódik egy másik szempont: hogy Grendel a gondolkodás milyen széles horizontjáról volt képes csatlakoztatni életművéhez irodalmi, irodalomelméleti, filozófiai, történelmi, politikai stb. in- és outputokat. Mindehhez pedig változatos irodalmi/narrációs alapképleteket alkalmaz legjobb szövegeiben, kezdve a bonyolultabb szövegirodalmi kísérletekkel, s bezárva az olvasóbarát, történetközpontú írásokkal. Mégis, a vázolt komplexitáson túl talán a változás képessége az, amit kiemelnék, annak kétséget kizáró előnyeivel és természetesen vele járó hibáival együtt (melyek az utóbbi időben kissé megszaporodtak).” Beke Zsolt számára az Éleslövészet a személyes kedvenc. Választásának indoklásaként a regény zárlatát idézi. 
„Az elbeszélő apja mondta egyszer: – Rettenetesen groteszk volt. Én mégis akkor értettem meg, hogy tényleg vége… Hogy bármi jön is ezután, az már csak ráadás lehet. Alighanem ez a vallomás az, amit kerestünk, s ami kiindulópontnak megfelelhetne.” 

Beke szerint, ha jobban meggondoljuk, a regény ismeretében mindez ugyanarról szól, amit fentebb elmondtunk: „S ez az a rendszeres »végekkel« tarkított folyamat, amelybe beilleszthető Grendelnek az életpálya korai és középső szakaszában művelt novellisztikája, esszéisztikája vagy épp a Négy hét az élet.” 

Munkássága ma már irodalomtörténeti tényező 

Németh Zoltán költő, irodalomteoretikus összmagyar kontextusban vizsgálja Grendel jelentőségét. „A kortárs magyar irodalomtörténet-írás számára evidencia, hogy az 1970-es években a magyar irodalomban teljesen új hang és nyelvfelfogás jelentkezett. A posztmodern prózafordulatnak nevezett jelenséget elsőként Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Nádas Péter, Tandori Dezső, Lengyel Péter, valamint a határon túli irodalomból Grendel Lajos műveiben találta meg a kritika. Vagyis Grendel munkássága ma már irodalomtörténeti tényező, s a posztmodern prózafordulat mellett egyes műveit összefüggésbe hozzák a történelmi regény megújítására tett kísérletekkel is. A szerzőről monográfia is született a Kalligram Kiadó Tegnap és Ma sorozatában Szirák Péter jóvoltából, regényeit több tucatnyi kritika és tanulmány, szakdolgozat és doktori disszertáció értelmezi és értelmezte. A szlovákiai magyar irodalom kontextusában az irodalmi progresszió mellé a szellemi progresszió is társult: Grendel volt az, aki jelentős társadalmi-politikai szerepet vállalt 1989-ben, a rendszerváltás után vitákat generált a Husák-rendszer hivatalos, elavult realizmusfelfogásának képviselőivel szemben” – magyarázza Németh Zoltán, aki azt is fontosnak tartja megjegyezni, hogy Grendel Lajos az egyetlen szlovákiai magyar író, aki a szlovák irodalomnak is részévé tudott válni, és akinek regényei szinte egy időben jelentek meg magyarul és szlovákul Karol Wlachovský fordításainak köszönhetően. „Neve összeforrt a Kalligram Kiadóval, amely az egyetlen szlovákiai magyar kiadóként képes volt kitörni a regionális meghatározottságokból, és vált jelentős magyar, szlovák, sőt közép-európai rangú szellemi műhellyé.” 

Grendel regényei közül Németh Zoltán az Éleslövészetet (1981), a Galerit (1982), az Áttételek (1985) trilógiáját és a Szakításokat (1989) emeli ki, valamint két novelláskötetét, a Bőröndök tartalmát (1987) és Az onirizmus tréfáit (1993). „Főleg az Éleslövészet töredezett világa, valamint a Galeri mély emberismerete rezonált még bennem sokáig.” 

Grendel Lajos: túlteng bennünk az önszeretet és az önsajnálat

2018. február 22. 15:37

Grendel Lajos: túlteng bennünk az önszeretet és az önsajnálat

A vérbeli irodalom számot tud vetni az idővel 

„Hogy Grendel Lajos hetvenéves lett, az természetesen hihetetlen. Szerencsére az irodalomnak nincs kora, örökifjú és koravén egyszerre, s épp ezért egyáltalán nem kell törődni a szerzők korával. Az viszont, amit Lajos átemelt ebbe az időtlenségbe, sok tekintetben lenyűgöző – vallja Száz Pál író. – Időtlenség alatt nem a márványmerevségű örökkévalóság értendő, ellenkezőleg, inkább lebegő, olykor esetleges illékonyság. Az irodalom ideje ugyanis nem mérhető, a szövegek megszólalnak, beszélnek, mesélnek, pofáznak, de mindig csak az olvasás pillanatnyiságában, mely csak látszólag ismételhető meg. Hisz ma nem úgy olvasom a Nálunk, New Hontbant vagy a Négy hét az életet, mint évekkel ezelőtt, röviddel a megjelenésük után.” 

Száz Pál szerint csak az az irodalom lehet vérbeli és értékes, amely számot tud vetni az idővel. „Lajos művei ezt méltán bizonyítják. A Tömegsírban az idő mint egy érthetetlen morze-nyelven kopogó kísértet jelenikmeg,melyrőleldönthetetlen,hogy nem csak a hétköznapi profanitás lepedőjébe bújt tréfacsinálóról van-e szó. A Nálunk, New Hontban című regénybenúgyrétegződikazidő,mint a fal málló vakolata, a toprongyos lemeztelenedés alatt minduntalan a régi, elfeledett, elhallgatott sztorik mintázatai rajzolódnak ki – ám ha jobban megnézzünk, átüt a ma mázán is. A Négy hét az élet – számomra a Grendel-életmű kulcsdarabja – leszámol az idő kisded játékaival. Kifordítja, levedli, önmagát eszi meg, mint az uroborosz. Ezek a regények mind filozofikusak, mégsem filozofálnak, ellenkezőleg: olvasói tapasztalatom szerint, miután e könyvek közepére érünk, már letehetetlenek, s egyáltalán nem veszik tekintetbe az olvasó fáradságát, a késői időt vagy a koránkelést: be kell fejezni, kész, aludni úgysem hagynak.” 

A tavaly megjelent Bukott angyalok Száz Pál szerint megkülönböztetett figyelmet igényel. „Ellentétben a sajtóban megjelentekkel, nem a ligetfalui mészárlásról szól, hanem a túlélés kínjáról, arról a billogként beégő traumáról, amelyet a túlélő haláláig magában hordoz, és amelyet a Soá vagy a srebrenicai népirtás túlélői is ismernek. A különös narratív keretezés ugyanakkor a történetet el is bizonytalanítja. Kockázatos vállalkozás a könyv, mondhatni, szinte meztelen: csupasz, puszta. Igazi egzisztencialista regény, melyről mindeddig azt hittem, inkább csak esztétikai diskurzusok tárgya, nem a vérbeli irodalomé. Lajos könyve cáfolja e vélekedést. Isten éltesse a szerzőjét!” 

Grendel Lajossal holnapi lapszámunkban, a Szalon mellékletben olvashatnak interjút. 
 

Támogassa az ujszo.com-ot

Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek.

Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk.

Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük.

Támogatom
Önnek ajánljuk
rendelő

Nem hitel, hanem közvetlen költségtérítés kell

Tartalék karanténközpont a dunaszerdahelyi kollégiumban

Tartalék karanténközpont a dunaszerdahelyi kollégiumban

Branislav Gröhling

Kinyitnak az iskolai étkezdék a diákok és a nyugdíjasok számára

boris kollár

Ideiglenesen befagyasztják a kölcsönöket

Marek Krajčí
Frissítve

Újabb személy épült fel a koronavírusból Szlovákiában

A Híd elutasítja a kormány javaslatát a bírók felülvizsgálatára

További 19 bíró mondott le tisztségéről

Legfrissebb galériák
Olvasta már?

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

Új Szó logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.