Közélet

A tudomány etikai problémái

Ezzel a címmel rendezett kétnapos szimpóziumot a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács október 4–5-én Komáromban a Selye János Egyetemen.
Mészáros András

2018. október 14. 16:30

A tudomány etikai problémái
Nagy Melinda és Liszka József felvételei

A rendezvény témaválasztása nem volt véletlen, hiszen manapság azok a tudományon kívül élő emberek is, akik nem szembesülnek a tudományetika „belső” problémáival (azaz a kutatás etikai normáival), lépten-nyomon beleütköznek a tudományetika „külső” területén megnyilvánuló jelenségekbe, amelyek egyrészt a kutatás eredményeinek gyakorlatba való átültetésével (pl. a genetika vívmányainak felhasználása, a genom adatbázisok felhasználása stb.), másrészt egyes közéleti személyek alaposan megkérdőjelezhető cselekvésével (szabály- és törvényellenesen használt tudományos cím használata) függenek össze. A szimpózium azért is időszerű volt, mert az utóbbi időben a különböző tudományellenes nézetek terjedésével egyes – magukat tudósnak nevező és tartó – egyének megsértik saját tudományáguk metodológiai elveit, és tudományerkölcsi szempontból opportunistává válnak. Sőt, a politikai szféra sikerorientáltsága és napi érdekeket követő cselekvése negligálja az alapkutatásokat, amivel megfosztja a tudományokat a kutatás szabadságától és autonómiájától. Tanúi vagyunk annak, hogy térségünkben a politikai hatalom aktuális aktőrei támadásokat hajtanak végre az alapvető tudományos intézmények (Magyar Tudományos Akadémia, Szlovák Tudományos Akadémia) ellen. Ezek mind szembesítenek bennünket azzal, hogy a szakmai-tudományos éthosz megkülönböztetett figyelmet érdemel mind státuszának végiggondolása, mind pedig érvényesítése tekintetében.

A kétnapos szimpózium első napján előadások hangzottak el a „belső” és a „külső” tudományetika témaköréből az egyes tudományágak (nyelvészet, filozófia, teológia, történettudomány, etnológia, ökológia, fizika, genetika és pszichológia) szempontjából, valamint a tudományetikai kódexek kidolgozása aspektusából. A második napon workshopon találkozott a megelőző nap néhány előadója a szlovákiai egyetemeken magyar nyelvű doktori képzésben részt vevő hallgatókkal.
Ebben a rövid cikkben nem tudok kitérni minden előadás részletes ismertetésére, ezért megpróbálkozom a kulcskérdésekre összpontosítani. (Akiket részletesen érde­kel a témakör, azok a szimpó­zium anyagainak tervezett kiadá­sában elolvashatnak minden előa­dást. Minderről az SZMAT honlapján – www.szmat.sk – kapnak tájékoztatást.)

A szimpóziumot a helyszínt adó és a szervezésben nagy részt vállaló Selye János Egyetem rektora, Juhász György, illetve az MTA HTMH részéről Morvai Tünde nyitotta meg, aki beszédében kitért az MTA és a SZMAT kapcsolatára is.

A szimpózium nyitó része foglalkozott a tudományetika „belső” kérdéseivel, azaz az egyes tudományetikai kódexek tartalmi összetevőivel. Mészáros Andrásnak, az SZMAT elnökének rövid felvezetője után, amely főként arra tért ki, hogy miért kell foglalkoznunk a tudományetikával, Fésüs László akadémikus, az MTA Tudományetikai Bizottságának korábbi elnöke, az ALLEA (All European Academies) tudománnyal és etikával foglalkozó állandó munkacsoportjának tagja tartotta a plenáris előadást. Ebben szisztematikus áttekintést adott a „külső” és a „belső” tudományetika összefüggéseiről. Bevezette a hallgatóságot azoknak a munkálatoknak a „műhelytitkaiba”, amelyeknek a célja a kutatói integritással kapcsolatos normák megfogalmazása, valamint e normák megszegésének a szankcionálása. Itt azt kell főként tudatosítani, hogy ezek a normák nem a jog, hanem a tudományetika nyelvén fogalmazódnak meg. Vagyis a szankcionálás sem von maga után valamilyen bírói ítéletet. A végső szankció ezekben az esetekben a nyilvánosságra hozás, hiszen a normabetartás is a minőséget és a megbízhatóságot célozza, és a nyilvánosság ítélete itt döntő lehet. Fésüs akadémikus bemutatta az MTA Tudományetikai kódexét (ez hozzáférhető és letölthető az MTA honlapján: www.mta.hu), valamint az ALLEA 2017-es, legutolsó változatának szövegét is (The European Code of Conduct for Research Integrity – hozzáférhetősége: www.allea.org). Kelet-közép-európai sajátosság, hogy az MTA Tudományetikai kódexe – a terjedelemtől eltekintve – főként abban tér el az ALLEA megfelelő dokumentumától, hogy tartalmazza a személyes befolyásolás kiküszöbölését is. Ez, ahogyan a koholmány, a hamisítás és a plágium is, a tudományos éthosz megsértésének legsúlyosabb formái közé tartozik. Fésüs akadémikus előadását egészítette ki Nagy Melinda korreferátuma, amelyik az MTA Tudományetikai kódexének és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexének az összehasonlítását végezte el. Itt a fő eltérés abban áll, hogy az MTA anyaga nemcsak az akadémiai intézetek dolgozóira, hanem az egész akadémiai köztestületre vonatkozik, míg a szlovák elaborátum csupán az akadémiai intézeteket veszi célba (lévén, hogy az SZTA-nak nincs köztestülete). Ugyanígy a szlovák anyag sajátossága, hogy a tudományetikai vétségeknél a szankciók előtt ajánlja a dolgok rendbe tételét – ha lehetséges, akkor azon a szinten, ahol azt elkövették.

 

Szarka László

Az egyes szekciókban elhangzott előadásokban és az azokat követő vitákban már nemcsak elméleti szinten vetődtek fel a tematizált kérdések, hanem gyakran azok gyakorlati lecsapódásának a dilemmái is körvonalazódtak. Csernicskó István (Beregszász) a többnyelvűséggel, a ruszin nyelv státuszával, valamint a regionális nyelvek chartájával összefüggő nyelvészeti téveszmékkel foglalkozott az elhallgatás és az ellenőrizhetőség tudományetikai követelményeinek szempontjából. Szapu Marianna (Pozsony) R. K. Merton amerikai szociológusnak a tudomány integritását biztosító négy alapelvét (az univerzalizmust, a kommunitarizmust, az érdekmentességet és a szervezett szkepticizmust) elemezve kérdezett rá arra a dilemmára, hogy alkalmazhatók-e még ezek az elvek a posztakadémikus korban. Perintfalvi Rita (Bécs) a teológiában és a politikában mutatkozó fundamentalizmus összefonódásának veszélyeiről beszélt, amelyek a tudományok autonómiáját is veszélyeztetik. Liszka József (Komárom) egyebek mellett feltette azt a kérdést is, hogy betartható-e maradéktalanul az objektivitás követelménye a kutatásban, valamint figyelmeztetett az egyetemes tudományosság eszméinek visszaszorulására olyan esetekben, amikor partikuláris (nemzeti) eszméket helyezünk előtérbe. Szarka László (Komárom) a történettudomány metodológiai kérdéseit feszegetette, amikor a megélt és megismerhető múlt, az emlékezet és tradíció, a kanonizált történelem és a public history hálózatában beszélt a történelmi múlt dimenzióiról, és szembesítette egymással a módszertani pluralizmust és a módszertani nacionalizmust. Balogh F. András (Budapest) azokat az erkölcsi vonatkozásokat boncolgatta, amelyek akkor merülnek fel, amikor a történész lehallgatási jegyzőkönyvek anyagait próbálja feldolgozni. Miklós László (Zólyom) a politikai döntések etikáját konfrontálta a politikai döntések elviselőinek etikájával az ökológia és a fenntartható fejlődés koordinátái között. Czifra György (Budapest) a tudományok finanszírozásának kérdését vetette fel, és kereste a határt a tudományos kutatás öncélja és az ún. megélhetési kutatás között, miközben eljutott a kutató „proletár” helyzetéig. Előadása végén figyelmeztetett a magyarországi tudományosság jelenlegi veszélyeztetett helyzetére is. Tóth Attila (Nyitra) a fizikus szemszögéből mutatta be emotív stílusban, mit tehet egy kutató, amikor felismeri a problémák hátterét. Kiss László (Pozsony) az orvostörténet aspektusából vázolta fel azt az utat, amelyet a tudomány megtett a humán genom megfejtése során, és szembesítette a hallgatóságot néhány bioetikai kihívással. Erre az előadásra építve Radvánszky János (Pozsony) rendkívül meggyőzően érvelt a genom adatbázisok pozitív és negatív irányban is felhasználható lehetőségeiről. Stredl Terézia (Komárom) pedig a professzionális etika olyan összetevőivel foglalkozott, amelyek a pszichológus szemszögéből válnak fontossá.

A doktoranduszokkal tartott workshop alapja az volt, hogy sem Szlovákiában, sem Magyarországon nem létezik intézményes formában a tudományetikai képzés, ezért feladattá vált a fiatal kutatók ilyen irányú felkészítése. Ahogyan azt Fésüs László egy korábbi írásában már megfogalmazta a cél itt a kutatás etikai normáinak az ismertetése, a szakmaspecifikus etikai ismeretek elsajátítása és a nemzetközi folyamatok állandó követése. Fel lehetne itt vetni, hogy olyan tudományos közösségekben, ahol a tudományos éthosz uralja a kutatást, ilyenre talán nincs is szükség, hiszen azt a fiatal doktorandusz ösztönösen elsajátítja. De a workshopon mind a jelen levő előadók, mind a doktoranduszok részéről felmerültek olyan dilemmák, amelyek megbeszélése és tisztázása a jövőt nézve is elkerülhetetlen. A találkozót ezért minden résztvevő pozitívan értékelte.

Minden moralizálást és önfényezést kerülve is megállapítható, hogy a tudomány etikai kérdéseivel foglalkozó szimpózium állandóan jelen levő, ezért aktuális problémákat tematizált. Ezen túl megtette az első lépést azon az úton is, amely a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács éves közgyűlésein részben megvalósult, de itt és most tartalmi szinten konkretizálódott: a szlovákiai magyar tudományosság, egyébként egymástól elszigetelten működő aktőreit interdiszciplináris módon, egy közös téma összekapcsolta.

 

Támogassa az ujszo.com-ot

Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek.

Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk.

Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Bugár

Bugár távozik az aktív politikából

boltzár

Olvasóinkat is megosztja az üzletek sokat vitatott vasárnapi zárvatartása

Híd

Füleken ülésezik a Híd közgyűlése, Bugár már nem akar funkciót vállalni

Csecsemő holttestére bukkantak egy érsekújvári családi ház udvarán

rendor

VIDEÓ: Élő bejelentkezés közben lőtte meg egy rendőr paprikatölténnyel a riportert

koronavírus

Pénteken egy fertőzöttet regisztráltak

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.