A rászorulók szociális ösztöndíjat intézhetnek

pénz euró

Évről évre egyre drágább a tanévkezdés, sokan – főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben – nehezen tudják kigazdálkodni a családi költségvetésből az ehhez szükséges pénzt. A nagyon rossz anyagi helyzetűeknek az állam úgy próbál segíteni, hogy szociális ösztöndíjat hagyhat jóvá számukra.

Pénzügyi elemzők szerint a tanulók kezdő iskolai felszerelése idén minimum 230 euróba kerül, ami a tavalyi évhez képest 30, 2021-hez képest pedig 50 eurós emelkedést jelent. Ráadásul nemcsak iskolakezdéskor, hanem egész évben is költeni kell a gyerekekre, esetenként ki kell fizetni a szakköröket, a szülői szövetség tagsági díját, pótolni kell bizonyos taneszközöket, mehetnek színházba, tanulmányi kirándulásra stb. Alapiskolába általában mindenki a lakhelyéhez közel jár, nem biztos azonban, hogy megfelelő középiskolát is sikerül a lakóhelyünkön találni. Annak is kicsi a valószínűsége, hogy a kiválasztott főiskola vagy egyetem busszal legfeljebb félórányira legyen. Így könnyen előfordulhat, hogy már a középiskolások közül is többen kollégiumban laknak, az egyetemisták körében pedig sokaknak albérletet kell fizetniük. Tehát havonta szükség lehet buszbérletre, ebédjegyekre, szállásra, segédeszközökre, könyvekre.

Sok család számára a rengeteg kiadás komoly problémát jelenthet, ők az államtól kaphatnak támogatást, a rászoruló középiskolások és egyetemisták egyaránt ösztöndíjat kérhetnek. Intézni abban az oktatási intézményben kell, amelyet az adott diák látogat. A kiindulópont mindig a kérelmező és családjának az anyagi, illetve szociális helyzete, és annak a megítélése, ki minősül rászorulónak. Ezt különböző igazolásokkal, iratokkal kell alátámasztani, és esetenként csak néhány centen múlik, hogy jóváhagyják-e az ösztöndíjat.

Középiskolások

Csak azok a középiskolák folyósíthatnak szociális ösztöndíjat, amelyek erről szerződést kötöttek az Oktatási Információs és Prognosztikai Intézettel (ÚIPŠ). Vagyis első lépésként az iskola igazgatóságán kell érdeklődni, szerződtek-e az említett intézménnyel, és lehet-e az adott iskolában ösztöndíjat igényelni. Az állami támogatást az oktatási törvény alapján hagyhatják jóvá a gimnázium (beleértve a nyolcosztályosakat is), a szakközépiskolák, a speciális középiskolák, a szakmunkásképzők, a lányiskolák és a felépítményi iskolák tanulóinak. Az utóbbiak esetében feltétel, hogy a tanulmányaikat nappali tagozaton végezzék.

A konkrét összeg mindig a létminimum időszerű összegétől, valamint az előző félév tanulmányi előmenetelétől függ. Vagyis a rossz szociális helyzetben levő családból származó diák csak akkor részesülhet ösztöndíjban, ha félévben legfeljebb csak egy tantárgyból állt bukásra, az év végére pedig összeszedi magát, s év végi általános minősítése legfeljebb az lehet, hogy megfelelt. Megtagadják az ösztöndíjat attól, akit feltételesen kizártak az iskolából – még akkor is, ha egyébként teljesíti a támogatás feltételeit. Ezen kívül az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény belső házirendjét, jelentős mértékben romlott az átlaga, nem jár rendesen iskolába.

Ügyintézés

A diák által látogatott középiskola igazgatóságán be kell szerezni a szükséges nyomtatványt. A kitöltött űrlapot az előírt mellékletekkel (igazolások a szociális és anyagi helyzetről, év végi bizonyítvány) együtt ugyancsak az igazgatóságon kell leadni. Igazolni kell a család rossz szociális helyzetét. Ehhez szükség van egy, a munkaügyi hivatal által kiállított igazolásra arról, hogy az igénylő családja részesül az anyagi szükséghelyzetben levőknek járó segélyben. Ha a hivataltól nem kapnak segélyt, akkor csatolni kell valamilyen dokumentumot a család előző évi bevételéről. Ezen kívül szükség van egy igazolásra az ugyanabban a háztartásban közösen elbírált személyek számáról. A családba beleszámítják a szülőket és a 15 évnél fiatalabb testvéreket, valamint azokat a 15 évnél idősebb testvéreket, akik középiskolában vagy főiskolán nappali tagozaton tanulnak.

Tudatosítani kell, hogy az ösztöndíjért folyamodó tanuló kötelezi magát, hogy ha a családjában olyan változás áll be, ami befolyásolhatja az ösztöndíj folyósítását – például valamelyik szülő munkát talál, vagy emelik a fizetését –, arról az iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell. A jogtalanul folyósított ösztöndíjat utólag vissza kell fizetni.

A szociális ösztöndíj jóváhagyása nincs konkrét határidőhöz kötve, az egész tanév folyamán bármikor lehet kérni. Az állami támogatást annak a hónapnak az első napjától hagyják jóvá, amelyikben az igényt benyújtották. A féléves bizonyítvány alapján a támogatás összegét és a jogosultságot felülbírálják. Az ösztöndíjat havonta fizetik ki, általában a hónap 20. és 30. napja között, a pontos dátumot minden iskola maga határozza meg. A pénzt a diák személyesen veszi át, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatosai esetében, vagy, ha fennáll a veszély, hogy valaki azonnal elszórná a pénzt, az összeget valamelyik szülőnek adják oda.

A középiskolai szociális ösztöndíj havi összege:

Jó tanuló – 61,38 euró – Az 1,0–2,0 átlagúaknak az eltartott gyermekre számított létminimum 50%-ának megfelelő összeget folyósíthatnak.

Közepes tanuló – 42,96 euró – A 2,0–2,5 átlagúak esetében az ösztöndíj havonta az eltartott gyermekre számított létminimum 35%-a.

Gyengébb tanuló – 30,69 euró – A 2,5-nél rosszabb átlagúak az eltartott gyermekre kiszámított létminimum 25%-ának megfelelő ösztöndíjra számíthatnak.

Egyetemisták

A főiskolákon igényelhető szociális ösztöndíjat az állam fizeti, és Szlovákia csak azoknak nyújt ilyen segítséget, akik szlovákiai székhelyű intézményben tanulnak első- vagy másodfokú nappali tagozatos képzés keretében, és az állandó lakhelyük is itt van. Szlovákiából sokan jelentkeznek csehországi és magyarországi egyetemekre, de más uniós főiskolán is lehet tanulni. Mindig az adott ország oktatási minisztériumától vagy a konkrét oktatási intézménytől kell érdeklődni, hogy ott folyósítanak-e valamilyen anyagi támogatást a diákoknak.

Szlovákiában a szociális ösztöndíj megítélésének feltételeit az oktatási minisztérium határozza meg, és ez minden főiskolán egyforma. A legfontosabb szempont az igénylő családjának az anyagi helyzete, a másik fontos kritérium pedig az, hogy az iskola milyen messze van az igénylő lakhelyétől. Korhatár nincs, a kérelmező lehet 26 évesnél idősebb is.

Amint valaki sikeresen elvégzi az elsőfokú nappali tagozatos képzést, ezen a fokozaton újra már nem jogosult ösztöndíjra. Az a diák, aki az elsőfokú képzés során megszerezte a Bc. címet, legközelebb már csak a másodfokú képzésben igényelhet ösztöndíjat. Vagyis ha egy Bc. titulussal már rendelkező személy egy másik egyetemen akar egy másik Bc. címet szerezni, már nem kaphat ösztöndíjat. Ha viszont másodfokon képzi magát, megint részesülhet a támogatásban. Továbbá, az ösztöndíjat csak akkor hagyhatják jóvá, ha az igénylő az adott fokozaton nem tanul a megszokottnál hosszabb ideig. Ha valaki egészségügyi okokból nem tudja betartani a standard tanulmányi időt, az nem befolyásolja az ösztöndíj megítélését. Aki évfolyamot ismétel, és ezért az adott képzés például 4 helyett 5 évig tart, az utolsó évfolyamban már nem jogosult ösztöndíjra. A tanulmányok megszakítása esetén nem feltétlenül szűnik meg a jogosultság, minden eset egyedi.

A kérvényt azon a főiskolán vagy karon kell benyújtani, amelyre a diák beiratkozott. Az intézménynek lehet saját formanyomtatványa, tanácsos azt használni. Aki egyszerre több főiskolára jár, csak az egyiken igényelhet ösztöndíjat. A kérelmet az akadémiai év folyamán bármikor be lehet nyújtani. Az iskola általában 30 napon belül elbírálja a kérvényt, csak a bonyolultabb esetekben tart tovább. Amennyiben az igénylő jogosult a támogatásra, az ösztöndíjat azzal a dátummal hagyják jóvá, amikor a kérvényt benyújtották.

A kérvénnyel együtt le kell adni a szükséges mellékleteket, igazolásokat is a család anyagi helyzetéről és a közösen elbírált személyekről. Az ösztöndíj konkrét összegének a meghatározásakor figyelembe veszik az egy háztartásban élő személyek összbevételét. Minden eset egyedi, a tanulmányi osztályon tanácsos érdeklődni, pontosan milyen iratokra van szükség.

A főiskolai szociális ösztöndíj havi összege:

10–315 euró – ha az iskola a diák lakhelyétől legfeljebb 30 km-re van, a család anyagi helyzetétől és a tanulmányi átlagtól függően legkevesebb 10, legfeljebb 315 eurót kaphat havonta.

315–375 euró – ha az iskola a diák lakhelyétől 30 km-nél távolabb van, a család anyagi helyzetétől és a tanulmányi átlagtól függően 315–375 euró közötti összegre számíthat.

Egyedülálló személy

Néhány fiatal abban a reményben, hogy így nagyobb eséllyel pályázhat az ösztöndíjért, elköltözik a szüleitől, egyesek ideiglenesen átjelentkeznek egy távolabbi címre, pl. a nagymamához, és kérik, hogy egyedülálló személyként bírálják el őket, azaz hogy esetükben ne a legközelebbi hozzátartozók, azaz a közösen elbírált személyek egy főre jutó jövedelmét vegyék alapul. Csakhogy az, hogy valaki nem él a szüleivel, nem jelenti automatikusan, hogy egyedülálló személynek minősül. Bizonyítania kell azt is, hogy van elegendő, legalább a létminimum 12-szeresének megfelelő bevétele. Ha erre nem képes, a szüleivel közösen bírálják el, függetlenül attól, hogy velük lakik-e, vagy sem. Az egyes iskolák követelhetnek igazolást az illetékes községi hivataltól, hogy az ösztöndíjért folyamodó fiatal nem él a szüleivel, valamint kérhetnek közjegyző által hitelesített becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a szülők anyagilag nem támogatják. Szükség lehet tulajdonlapra vagy bérleti szerződésre is – attól függően, hol lakik. Ugyancsak igazolni kell, hogy van rendszeres, a havi rezsiköltségeket fedező bevétele.

Szociális helyzet

A vonatkozó jogszabály értelmében rossz szociális helyzetben van az a tanuló, aki olyan családban él, amely anyagi szükséghelyzetben van, és a szociális ügyi hivataltól e címen segélyt kap. Előfordulhat, hogy a család hivatalosan nincs anyagi szükséghelyzetben, de előző évi összbevételének a tizenkettede nem lépte túl a létminimum összegét, miközben a kérvény benyújtásának időpontjában érvényes létminimumot veszik figyelembe – ilyen esetben is jóváhagyhatják az ösztöndíjat. A létminimumot mindig július 1-jei dátummal szokták felülbírálni. Jelenleg a létminimum összege egy felnőtt személy esetében 268,88 euró, egy további közösen elbírált felnőtt esetében 187,57 euró, egy eltartott gyermek esetében pedig 122,77 euró.

Motivációs ösztöndíj

A közép- és főiskolák egyaránt nyújthatnak motivációs ösztöndíjat is. Rendszerint ezzel szokták jutalmazni a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákokat. A támogatást nem lehet megpályázni, az egyetemek maguk választják ki a címzetteket, és a diákok legfeljebb 10%-a részesülhet benne. Az ösztöndíj konkrét összegéről az adott intézmény dönthet.

A középiskolás motivációs ösztöndíj legfeljebb a létminimum 65%-a lehet, miközben figyelembe veszik az előmenetelt, valamint hogy az illető rendszeresen jár-e iskolába. Néhány középiskolás a produktív munkáért járó jutalomban is részesülhet – rendszerint ez a duális képzésben résztvevőkre vonatkozik. Ezt a támogatást az a természetes vagy jogi személy folyósíthatja, akinél a diák a tanulmányai befejezése után dolgozni szeretne.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?