Önök írták

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk NÉVVEL, CÍMMEL ellátott leveleiket, mégpedig a megváltozott címünkre: Duel-Press, Vasárnap szerkesztősége, P. O. Box 222, 830 00 Bratislava, vagy a vasarnap@vasarnap.com elektronikus címre. A közlésre érdemes levelek beérkezés vagy téma szerint és szerkesztve jelennek meg! Legyen eredményes a következő hetünk is!
Vasárnap

2019. november 4. 09:45

templom

Ismeretlen sírok

Azok, akik nemcsak halottak napja táján látogatnak a temetőbe, tanúi lehetnek annak, mennyire eltúlzott pompával ékeskednek egyes sírok. Ilyenkor felteszik a kérdést: vajon az ott nyugvó halottnak életében megadták-e a mostani törődés legalább egy részét? Volt-e iránta legalább annyi tisztelet, mint itt? Ha igen, tévedek, ezer bocsánat. De sajnos, mint itt-ott hallani, nem ez a jellemző. Addig, míg élt a szeretett halott, egymást marták.

Ennek ellenkezője majdnem minden temető zugában, elhagyott részén a be nem azonosított halottak gondozatlan, gyommal benőtt sírja, akiket a közeli folyó hozott magával. Szerény fejfával, felirattal ismeretlen nő vagy férfi, régen nyomuk veszett.

Egy régi szép epizód jut eszembe, amikor a második világháború után a Kis-Kárpátokban levő turistaút mentén szintén név nélküli elhagyott katonasírra bukkantak az arra menetelő zarándokok. Egy résztvevő annyit tudott, hogy katonasír, de többet ő sem. A társaságból egy fiatal lány letépett pár szál mezei virágot, és odahelyezte. A ma már százéves sírnak azóta nyoma veszett, nem tudni, mi okozta eltűnését, a határtalan gyűlölet-e, vagy más.

Vannak halottak, akiknek elhantolási helye ismeretlen, nemegyszer politikai vagy biztonsági okokból. Így kell megvédeni az esztelen rajongóktól. Elképesztő, hogy az emberek mire képesek. A józan emberek mindent mértékkel tesznek. Mindenkinek megadják azt, ami neki jó. Nem túloznak el bizonyos dolgokat csak azért, hogy felülmúlják a másikat. Sem a temetőben, sem máshol. Puss Rudolf, Somorja

 

Gondolatok a gyertyák fényénél

Itt van az ősz, itt van újra, idézném Petőfit, de most nem a kedvenc évszakomról szeretnék írni. Pár nap, és újra itt a mindenszentek, a halottak napja. Elmúlt a nyár, elmúlt ismét egy év, és az ember ilyenkor óhatatlanul elgondolkodik, milyen véges is az emberi élet. Aztán meg azon is, hogy mennyi mindenkit elveszítettünk, csak a falunkból, egy év alatt. A veszteség mérhetetlen, s bizony, az sem mindegy, hogy valaki 40 vagy 80 éves korában távozik. Akit időskorában szólítanak el, arról a közvélemény azt tartja, ugyan, mit akarnak a siránkozó hozzátartozók, hiszen az illető szép kort megért. Ez így igaz, de az emberi természet már csak olyan, hogy mindig a saját veszteségét érzi a legnagyobbnak. Sokan síremlékkel szeretnék az elhunyt emlékét megőrizni, néha, tisztelet a kivételnek, itt is győz a kivagyiság, a majd én megmutatom! Ha a Julis néninek 2000 eurós a sírkő, az én szüleimé 3000 eurós legyen. Pár éve egy ismerőssel rákerestünk a világhálón ismert művészek síremlékeire. Én többek között kedvencem, Sárdy János sírjára voltam kíváncsi. Igazán egyszerű. A témáról még nagyon sokat lehetne írni, főleg faluhelyen, az egymás túllicitálásáról: legyen nagyon sok virág, minél több mécses, gyertya, pedig a kevesebb néha több. Olyan is van, hogy az elhunytat életében nem igazán becsülték meg, viszont a halála után nyalábszámra hordják a sírjára a virágot. Pedig míg él valaki, addig kell megadni számára a tiszteletet, a megbecsülést!

Idén is, a gyertyák pislákoló fényénél emlékezzünk kegyelettel elhunyt szeretteinkre.

Mériné B. Magdolna, Kéménd

 

Az elmúlás időszaka

A hosszú, forró nyár után ezernyi színes tarkaságával beköszöntött az ősz. A fákról lassan lehullanak az utolsó falevelek, és a természet mély álomba merül. Az őszi évszak az elmúlást szimbolizálja. Ilyenkor családok sokaságai járják a temetőket, hogy megtisztítsák, rendbe rakják a sírokat, és sok virággal, gyertyával halmozzák el. Eközben gyakran feléled bennünk a múlt, és elgondolkodunk a régi időről. Szüleink, nagyszüleink, rokonaink, szeretteink, akik már nincsenek az élők sorában, békésen nyugszanak. Nincsenek betegségek, gondok, nem kell már törődniük a sorsunkkal. Mi pedig, az élők sokszor elszomorodunk a sírok felett, hogy már nem lehetnek velünk. És elgondolkodunk azon, hogy milyen gyermekek voltunk, iparkodtunk-e azon, hogy kellő szeretettel viszonozzuk azt a sok önfeláldozást, amit szüleink értünk tettek, hogy tisztességesen felneveljenek bennünket.

Hát bizony, valljuk csak be, nem midig. Hányszor nem úgy viselkedtünk, ahogy az elvárható volt, hányszor nem hallgattuk meg intő szavaikat, pedig ők nekünk csak a jót akarták. Késő bánat. De legalább most, mi, élők legyünk embertársainkkal megértőbbek, türelmesek és segítőkészek. Most legyünk jók, most szeressük egymást, amíg élünk, és nem akkor, ha már a sírban nyugszunk!

Tóth Éva, Kassa

 

A kassai vértanúk 400 éves emlékéve

Bernard Bober, a Kassai főegyházmegye érseke 2018. december 1-jén a helyi Árpád-házi Szent Erzsébet-székesegyházban Megújulni a hűségben jelszóval megnyitotta a három szent kassai vértanú emlékévét. Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István 1619. szeptember 7-én szenvedtek mártírhalált. Elindult egy megemlékezési folyamat, amelyben aztán 2019-ben számos nagy jelentőségű katolikus, társadalmi és bizonyos értelemben politikai esemény rendeződött magas szinten. Hogy megértsük az emlékév jelszavát, bevezetésként szükséges egy rövid történelmi magyarázat a hozzáférhető történelmi dokumentumok alapján:

A 16. század második felében a katolikus Magyarország nagyobbik része török hódoltság alá került, kivéve Erdélyt és a Felvidéket, amelyek az osztrák császársághoz tartoztak, ahol lassan, de hatékonyan kezdett terjedni a reformáció. A 17. század elején egyre erősödtek a magyar–osztrák politikai és a katolikus-protestáns egyházi ellentétek, lehet mondani, hogy elkezdődött Európa mintájára a vallásháborúk kora. Több kegyetlenség történt, áldozatokkal mindkét oldalon. Katolikus részről is voltak erőszakos, sőt kegyetlen visszatérítési kísérletek, ez az időszak szerte Európában fájdalmas fejezete volt az egyháztörténelemnek, a történésekről kevés írásos dokumentum maradt meg, többnyire csak a szájhagyományok által terjedtek.

A zavaros idő 1619-ben már Kassát is nagyban érintette, amiről 1621-ben Vásárhelyi Dániel jezsuita atya Rómába írt levele tanúskodik. Felső egyházi utasításra Kassára érkezik három pap – Pongrácz István Erdélyből, Grodecz Menyhért a lengyelországi Sziléziából és Körösi Márk a horvátországi Kőrösről, hogy fékezzék az erőszakos eltérítési kísérleteket a katolikusok ellen. 1619. szeptember 3-án megérkeznek Kassára Rákóczi György hajdúi, hogy a városból kiűzzék a megszálló császári csapatot. A város kapitánya, Dóczi András, mivel ismerte az erőviszonyokat, inkább feladta a várost azzal az ígérettel, hogy senkit nem ér bántódás. Az ígéret rövid ideig tartott, Dóczi Andrást bilincsbe verték, a három papot szintén elfogták, megkezdődött a vallatás, a kínzás, majd 19-én a kivégzés. A holttesteket nem engedték eltemetni, a mostani premontrei templom közelében levő, akkori árokba dobták s letakarták. Hetek után, egy ünnepségen, Forgács nádor neje tánc közben egy hajdútól kikérte az engedélyt, hogy a holttesteket eltemethessék. A papok földi maradványai egy közeli falu templomában lettek eltemetve. Később a holttesteket átvitték Nagyszombatba az orsolyák templomába.

A vértanúk boldoggá avatását még 1628-ban kezdeményezte Pázmány Péter bíboros, de az csak 1905-ben valósult meg. 1995. július 2-án II. János Pál pápa kassai látogatása alkalmával szentté avatta őket.

A vértanúk csontereklyéit Nagyszombatban és Esztergomban őrzik, de van néhány kis csontocska kis ereklyetartókban is. Az ereklyék az év folyamán ünnepélyesen körbejárták a kassai főegyházmegye, illetve Kelet-Szlovákia templomait, parókiákat, otthonokat, egy állandó ereklye van Kassán is a premontrei templomban.

Szeptember 6-án a Szlovák Posta forgalomba hozott 250 ezer emlékbélyeget a három szent vértanú emlékére, 1,85 euró értékben. Másnap volt az emlékév fő eseménye, az ünnepi szentmise az Árpád-házi Szent Erzsébet-székesegyházban, melyet Bober érsek celebrált. Beszédében röviden felidézte a szentek tragikus életét, aztán kiemelte, hogy bár nem voltak szlovák származásúak, sajátunknak tekintjük őket, hiszen kassaiak voltak. Az ünnepi liturgián részt vett több szlovák és külföldi egyházi méltóság is, Magyarországot Erdő Péter prímás-bíboros, Esztergom–budapesti érsek képviselte. Szlovák nyelvű üdvözlő és köszönő szavait a szentmise végén a jelenlevők tapssal köszönték meg.

Zárszóként megemlíteném, hogy az egyházak, vallási felekezetek térségünkben már nagyon régen békében egymás mellett tevékenykednek. Kassán szinte évente ökumenikus rendezvények vannak, húsvétkor, nagypénteken a körmenet, istentisztelet Szent István király napján, vagy novemberben a könyörgő istentisztelet az ipariskola elhunyt tanárai, munkatársai és diákjai emlékére.

Buday Ernő, Kassa

 

 

Tűzoltók, lánglovagok

Legyenek profik vagy önkéntesek, mindenképpen megérdemlik a tiszteletet. Ahonnan a civilek menekülnek, ők oda rohannak, bele az ismeretlen veszélybe, nem törődve testi épségük, sőt akár életük feláldozásával. Mentenek életeket, vagyonokat, épületeket. 1976-ban léptem be a tűzoltóság kötelékébe, akkor még kezdetleges körülmények között, mind technikai, mind felszereltségi szinten, beleértve a személyi védőeszközöket. Abban az időben a tűzrendészeti felügyelőség a járási nemzeti bizottság egyik szakosztálya volt. Ide tartozott a kivonuló egység. A felügyelőségen létrehoztak egy új gazdasági részleget, amelynek vezetésével engem bízott meg a főnököm. Feladataim közé tartozott az éves költségvetés kidolgozása, beleértve a járás önkéntes tűzoltóságait is, valamint a tűzoltó technika, a személyi munkavédelmi felszerelés, az üzemanyag beszerzése, továbbá a járás községeiben a tűzoltószertárak karbantartása, felszereltsége. Komáromban, a volt Városmajorban volt tűzoltólaktanya, ám nagyon rossz állapotban. Újabb feladat volt egy korszerű tűzoltószertár építése. Ehhez tartozott a tervdokumentációk beszerzése, együttműködés a kivitelezővel egészen az átadásig a beüzemeltetéssel egyetemben. A későbbiekben a gútai hivatalos tűzoltóság is új laktanyával lett gazdagabb. A 34 éves szolgálatom alatt egyetlen dolog vezérelt: mindenkor jó viszonyban együttműködni a kollégáimmal. A mai napig kapcsolatban vagyunk, időnként összejövünk, emlékezve az együtt eltöltött szép évekre. Tisztelettel a szakma előtt.

Kardhordó György, Komárom

 

Kedves Vasárnap!

Örömmel értesítem Önöket, hogy nagy örömben, gazdag élményben volt részem, amikor a postás hölgy meglepett a címemre küldött csomaggal. Köszönöm a Kedvcsináló szakácsnő című könyvet, melyet a receptbeküldők nyerhettek meg. Örülök, hogy én is köztük voltam – lehettem! A szakácskönyv csodálatos, amit nagyon szépen köszönök.

Krizsanné Kajos Irén, Nagyfödémes

Kedves Olvasóink!

Továbbra is várjuk NÉVVEL, CÍMMEL ellátott leveleiket, mégpedig a megváltozott címünkre: Duel-Press, Vasárnap szerkesztősége, P. O. Box 222, 830 00 Bratislava, vagy a vasarnap@vasarnap.com elektronikus címre. A közlésre érdemes levelek beérkezés vagy téma szerint és szerkesztve jelennek meg!

Legyen eredményes a következő hetünk is!

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk

Bugár: Úgy döntöttem, Érsek lesz a listavezető

Újabb női holttestet találtak Pozsonyban, de a rendőrség szerint nincs sorozatgyilkos a városban

Dzsudzsákról, Hamšíkról, Hapalról és Bénesről

Kocsmafilozófia haladóknak

Vegyük komolyan a szűrést!

A Szkripal-ügyhöz lehet köze a Jaroslav Naď ellen indított eljárásnak

Legfrissebb galériák
Olvasta már?

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!