Egészség
- Shutterstock-felvétel

Szakemberrel a szifiliszről: mire ajánlott vigyázni

Kovács Ilona

2018. február 27. 07:30

Még egyszer a szifiliszről

Nem elég csak akkor beszélni a nemi úton terjedő betegségekről, amikor újabb esetekre derül fény. Az sem vezet sehová, ha például csak tényszerűen megállapítjuk, hogy Tőketerebesen sokkal több a beteg, mint másutt, s hogy ezek a betegek rossz higiéniai színvonalú környe­zetből kerülnek ki. Újra és újra el kell ismételni, melyek azok a szabályok, amelyek betar­tásával el lehet kerülni a fertőzést és a baktérium terjedését. Dr. Danka Švecová professzor, dermatovenerológus szerint is állandóan „melegen kell tartani” a kérdést.

Mi a magyarázata annak, hogy bizonyos időközönként téma a szifilisz? 

Szerintem az olvasót ez nem kell hogy érdekelje, ennek elemzése ugyanis a tudományra tartozik. Inkább azt monda­nám: Európában és világszerte a szifiliszes esetek nagy száma az­zal hozható összefüggésbe, hogy a fertőzés a lakosság veszélyez­tetett csoportjai között terjed. Veszélyeztetett csoportokba azok tartoznak, akik meggon­dolatlanul váltogatják szexuális partnereiket, és nem védekez­nek. Ez szorosan összefügg a szabados szexuális élettel, első­sorban a fiatalok körében. Kö­zöttük terjednek leginkább a nemi úton terjedő fertőzések, beleértve a szifiliszt is. Érdekes­ségként említem meg, hogy az elmúlt évtizedben a 60 év felet­ti férfiak körében is megnőtt a fertőzések száma. Nehéz erről a helyzetről véleményt mondani. Ez nem szlovákiai, hanem euró­pai jelenség, de az is elmondha­tó, hogy más, magas életszínvo­nalú országokban sem ritka. Összefügg ez azzal, hogy meg­nőtt e korosztály szexuális akti­vitása, amire egyrészt az élet­mód megváltozása, másrészt pedig olyan gyógyszerek kifej­lesztése hatott, amelyek – kor­tól függetlenül – lehetővé teszik a teljes értékű nemi életet. 

Sokszor volt már szó róla, de nem árt megismételni: me­lyek a megelőzés legfonto­sabb szabályai? 

A nemi úton terjedő fertőzések – mint amilyen a szifilisz is – meg­előzésének szabályai egyformák. Első számú szabály az állandó ne­mi partner, a hűség, vagyis az, hogy ne létesítsünk nemi kapcso­latot olyan személlyel, akit nem is­merünk eléggé, és nem ismerjük nemi viselkedését sem. Nagy ve­szélyben vannak azok, akik válto­gatják nemi partnereiket. Aki ilyen életmódot folytat, az előbb vagy utóbb nemi betegséget kap­hat, amelyek között a szifilisz az egyik legalattomosabb. Még ennél is nagyobb veszélyt jelent az AIDS. A szifilisz veszélyessége ab­ban rejlik, hogy hosszú ideig ész­revétlen maradhat, és lassan a bel­ső szerveket – elsősorban az ideg­rendszert – támadja meg. A har­madik stádium már visszafordíthatatlan, a kezelés si­kere pedig bizonytalan. 

 

2018. február 1. 12:19

Tőketerebesi helyzetkép szifiliszjárvány idején

Milyenek a gyógyulás esé­lyei? 

Ha időben felismerik és diag­nosztizálják, és a beteg szakszerű kezelést kap, ami azt jelenti, hogy megfelelően hosszú ideig tart és megfelelő antibiotiku­mokkal végzik, a beteg meg­gyógyulhat, s vérében rendsze­rint megmaradnak a kiváltó Treponema pallidum baktérium elleni anyagok. Ezek ugyan nem védik a szervezetet, csak azt tük­rözik, hogy az ember kapcsolat­ban volt a mikroorganizmussal. Vagyis ha valaki egyszer már megfertőződött a szifilisszel, ez a betegség minden klinikai tüne­tével együtt ismételten előfor­dulhat. Ám ha a kezelés helyes, és a betegséget idejében „elkap­ják”, vagyis még az 1. vagy a 2. stádiumban, az antibiotikumos kezelés képes elpusztítani a ki­váltót, és a beteg egészségesnek tekinthető, és valóban egészséges is. Ám ha a betegség rejtve ma­rad, észrevétlenül fennállhat, és bizonyos idő után a belső szerve­ket, valamint a bőrt és a nyálka­hártyát támadhatja meg. Az ilyen kezeletlen, illetve nem szakszerűen kezelt egyéneknél a szerveken az élet végéig tartó el­változások alakulnak ki. Mai vi­lágunkban, amikor az antibioti­kumokat nemcsak nálunk, ha­nem világviszonylatban még a fejlődő országokban is alkalmaz­zák, ritka, hogy a betegség a 3. stádiumba jut, de sajnos még nálunk is előfordul. 

Szlovákiában is hozzáférhe­tők ugyanazok a gyógysze­rek, amelyek a világ fejlett országaiban? 

A szifilisz a penicillint tartalmazó antibiotikumokra érzékeny és ezekből elegendő van forgalom­ban. A kezelés több ország szak­emberei által kidolgozott ajánlá­sok szerint zajlik, a betegség stá­diumától függően. Eszerint já­runk el, és ugyanazokat a gyógyszereket alkalmazzuk, mint Európa és a világ más országai. Tény, hogy ezen belül az egyik ország ilyen, a másik amolyan sé­ma szerint jár el. A penicillinre érzékenyek pedig olyan antibioti­kumot kapnak, amely teljes mér­tékben pótolja a penicillint. 

Melyik hatásosabb a szifilisz kezelésében: a tabletta vagy az injekció? 

A kezelés tablettás formája is mindig hatásos, de ha azt sze­retnénk, hogy a gyógyszer gyorsan és a megfelelő helyen hasson, jobb az injekciós keze­lés. A szifilisz esetében is ezt a módot helyezzük előtérbe, hogy a kiváltó Treponema pallidum kórokozót megfelelő koncent­rációban pusztítsuk el. Az in­jekciós kezelés biztosítja a stabil gyógyszerkoncentráció szintjét, és figyelembe veszi a mikroor­ganizmus szaporodási folyama­tát. A tablettás antibiotikum, amit más céllal használunk, pél­dául mandulagyulladás ellen, a szifiliszre is hathat, de ez a ke­zelés rövidebb ideig tart, és nem biztos, hogy kellőképpen hatásos. E véletlenszerű kezelés, ami abban az időben zajlik, amikor az ember szifilisszel fer­tőzött, nem megfelelő, és bár a mandulagyulladás ellen szedett antibiotikum a szifiliszt is keze­li, de nem gyógyítja meg, és a betegség így észrevétlenül sú­lyosabb stádiumba kerülhet. 
 

Önnek ajánljuk